Denominación:

Tenacibaculum maritimum: estudio epidemiológico y de la base genética del proceso infeccioso en peces marinos. – RETOS 2015

Centro de Traballo:

Facultade de Bioloxía.

Localización:

Santiago de Compostela, España

Investigador principal:

Magariños Ferro, María Beatriz

Número de prazas:

1

Traballo a realizar:

Estudio epidemilóxico e da base xenética do proceso infeccioso en Tenacibaculum maritimum.

Retribución bruta mensual:

1250 €

Duración do contrato*:

5 meses.

Data de inicio prevista*:

A partir do día seguinte a data da resolucion reitoral de selección.

Xornada laboral:

Tempo completo:

Categoría laboral:

Investigador/a en formación.

Fecha de expiración de la oferta:

6/06/2016

TITULACIÓN REQUIRIDA:

Licenciado/a – Grao en Bioloxía. Estar matriculado nun Programa de Doutoramento na USC.

MERITOS A VALORAR:

  • Curriculum vitae, publicaciones e comunicacions a congresos relacionados co traballo propuesto, 35 puntos.
  • Experiencia en técnicas de bioloxía molecular e proteómica, 30 puntos.
  • Experiencia en análisis bioinformático de xenomas bacterianos, 25 puntos.
  • Entrevista aos 2 mellores candidatos puntuados de acordo aos méritos anteriores, 10 puntos.

A duración do contrato pode sufrir modificación en función da data de resolución de adxudicación do contrato e da duración da actividade/proxecto de investigación.

* A data de inicio prevista pode sufrir modificacións en función da data de resolución de adxudicación do contrato.

Más información: Aquí.