Denominación:

Desarrollo de aplicaciones de los sideróforos y sus receptores de membrana para el diseño de nuevos métodos de control de infecciones bacterianas en acuicultura. – RETOS 2015.

Centro de Traballo:

Instituto de Acuicultura.

Localización:

Santiago de Compostela, España

Investigador principal:

Lemos Ramos, Manuel.

Número de prazas:

1

Traballo a realizar:

Caracterización e aplicacións dos receptores de sideróforos en bacterias patóxenas de peixes.

Retribución bruta mensual:

1800 €

Duración do contrato*:

12 meses.

Data de inicio prevista*:

A partir do día seguinte a data da resolucion reitoral de selección.

Xornada laboral:

Tempo completo:

Categoría laboral:

Investigador/a asociado/a.

Fecha de expiración de la oferta:

6/06/2016

TITULACIÓN REQUIRIDA:

Doutor/a en Bioloxia.

MERITOS A VALORAR:

  • Publicacións e comunicacións a congresos relacionadas con traballo a realizar, 40 puntos.
  • Experiencia en análise de xenomas bacterianos e mutaxénese, 25 puntos.
  • Experiencia en manipulación xenética de bacterias patóxenas de peixes, 25 puntos.
  • Posesión do curso de experimentación animal, categoría B, 10 puntos.

A duración do contrato pode sufrir modificación en función da data de resolución de adxudicación do contrato e da duración da actividade/proxecto de investigación.

* A data de inicio prevista pode sufrir modificacións en función da data de resolución de adxudicación do contrato.

Más información: Aquí.